Handelsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER (FORBRUGER - FJERNSALG)

For Signia Høreapparater A/S, CVR-nr. 20041587 (herefter "Signia")

Køber har modtaget en kopi af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og har accepteret betingelserne som en del af den indgåede aftale.

1. Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

Købers angivelse af særlige vilkår i ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Signia skriftligt har accepteret disse.

 

2. Tilbud/ordre

Aftale mellem Køber og Signia anses først for indgået, når Signia har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Signia i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens dato. Fremkommer sådanne indsigelser ikke, anses aftale for indgået på de i ordrebekræftelsen angivne vilkår.

Ændring eller annullering af en ordre kan kun ske med Signia skriftlige godkendelse. Signia er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg og udformning af den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige af Køber angivne specifikationer.

 

3. Levering

Levering skal anses for sket når Køber har modtaget varen. Levering sker med DHL.

Leveringstiden er normalt 7-9 arbejdsdage fra modtagelse af din bestilling og sker kun til Danmark.

Hvis du handler for under kr. 200,-, tillægges et forsendelsesgebyr på kr. 50,-.

Hvis du handler for over kr. 200,-, er forsendelsen gratis.

 

4. Undersøgelsespligt og reklamationer

Hvad der i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er bestemt om mangler finder tilsvarende anvendelse, såfremt den leverede mængde er mindre end den bestilte mængde.

Køber skal straks efter modtagelsen af en leverance foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Eventuelle reklamationer skal være skriftlige og være modtaget af Signia inden 2 mdr. fra, at Køber opdagede manglen. Såfremt Køber ikke påberåber sig en mangel indenfor den angivne frist, og senest 2 år efter købet i overensstemmelse med den danske købelov, mister Køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen. Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer, påtager Signia sig efter eget valg enten at ombytte den mangelfulde vare eller at afhjælpe manglen eller at kreditere Køber varens pris eller at yde Køber afslag i prisen.

I tilfælde af reklamation indsendes eller afleveres varen til:

Signia Høreapparater A/S
Att: returafdelingen
Nymøllevej 6
3540 Lynge

Er reklamationen berettiget refunderer Signia (rimelige) fragtomkostninger i forbindelse med indsendelse af varen. Signia betaler forsendelse og evt. forsikring, når varen sendes retur til Køber efter reparation eller ved ombytning.

 

5. Fortrydelsesret

Såfremt Køber ønsker at fortryde sit køb, skal dette meddeles inden 14 dage efter modtagelse af varen enten ved brug af den i bilag 1 vedhæftede standardfortrydelsesformular eller ved anden utvetydig erklæring. Meddelelse om fortrydelse kan fremsendes pr. almindelig post, e-mail eller fax. Meddelelsen skal være afsendt inden for de 14 dage.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor Køber har givet Signia meddelelse om brug af fortrydelsesretten. Returfragten bliver ikke godtgjort, men er for Købers egen regning.

Ved returnering af en vare i forbindelse med brug af fortrydelsesretten, hæfter Køber for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Såfremt købet fortrydes, skal varerne sendes eller afleveres til:

Signia Høreapparater A/S
Att: Kundeservice
Nymøllevej 6
3540 Lynge

Ved returnering skal Køber vedlægge en kopi af den modtagne faktura. Pakker sendt pr. efterkrav modtages ikke.

Ved fortrydelse af købet vil købesummen blive tilbageført til Køber uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Køber har givet meddelelse om brug af fortrydelsesretten –,. Dette dog under forudsætning af, at varen er modtaget eller der er modtaget dokumentation for, at varen er returneret samt at kravene til fortrydelse af købet - som beskrevet i disse betingelser - i øvrigt er opfyldt.

Foruden købesummen tilbageføres leveringsomkostningerne - dog ikke evt. ekstra omkostninger som følge af Købers valg af en dyrere leveringsform end den standardlevering, Signia tilbyder.

 

6. Signia’s ansvar

Signia’s ansvar er begrænset til direkte tab. Signia har intet ansvar for drifts- eller avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Signia’s ansvar er begrænset til den mangelfulde vares værdi.

 

7. Force Majeure

Ingen af parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

Force majeure foreligger, såfremt en part forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

I disse tilfælde er Signia berettiget til at annullere hele ordren eller en del af ordren, eller til at levere varen når opfyldelseshindringen er ophørt.

 

8. Lovvalg og værneting

Såfremt sagen ikke kan løses i mindelighed afgøres enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af aftalen og disse salgs- og leveringsbetingelser under anvendelse af dansk ret, dog undtaget danske lovvalgsregler, hvor disse peger på anden ret end dansk. Desuden er anvendelsen af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) udelukket. Signia er dog berettiget til at sagsøge Køber ved Købers værneting.

 

Videregivelse af din persondata

Vi udveksler, sælger og distribuerer under ingen omstændigheder persondata til uvedkommende tredjemænd, herunder adresseringsbureauer og lignende.

Dog kan vi videredistribuere persondata til tredjemand, der på vores vegne håndterer salg, hosting, support, levering, korrespondance, reklame eller konkurrencer. Hvor det er nødvendigt, vil vi skriftligt forud for videregivelse af persondata forlange, at en tredjemand træffer passende forholdsregler med henblik på at beskytte disse oplysninger.

 

Datasikkerhed

Adgang til afgivne oplysninger er begrænset til de medarbejdere, der har et legitimt, forretningsmæssigt behov for sådanne oplysninger.

Vi tilstræber, at persondata i vores databaser er pålidelige, nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, samt at vi har en god sikkerhed i vores databaser.

Vi opbevarer og transmitterer kundeoplysninger krypteret.

Personoplysningerne registreres hos Signia og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Data adgang og rettelser

Hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger vi i øjeblikket har om dig, kan du kontakte os via e-mail på adressen info@signia-hearing.com, eller du kan skrive til Signia Høreapparater A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lynge, att: Ordre og Kundeservice, Nordic.

Du kan også bede om at få rettet, tilføjet eller slettet persondata.

 

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på webshoppen, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere webshoppen.

 

Kontakt Signia Høreapparater A/S

Hvis du har kommentarer til vores fortrolighedspolitik, praksis for dette website eller lignende, kan du kontakte: info@signia-hearing.com